Преглед на файлове

Properly check return values of fread()

tags/v1.0
Bernhard Fröhlich преди 5 години
родител
ревизия
4cb75eb337
променени са 1 файла, в които са добавени 16 реда и са изтрити 4 реда
  1. 16
    4
      drmdecrypt.c

+ 16
- 4
drmdecrypt.c Целия файл

@@ -70,7 +70,10 @@ int readdrmkey(char *mdbfile)
{
fseek(mdbfp, 8, SEEK_SET);
for (j = 0; j < 0x10; j++){
fread(&drmkey[(j&0xc)+(3-(j&3))], sizeof(unsigned char), 1, mdbfp);
if(fread(&drmkey[(j&0xc)+(3-(j&3))], sizeof(unsigned char), 1, mdbfp) != 1){
trace(TRC_ERROR, "short read while reading DRM key");
return 1;
}
}
fclose(mdbfp);

@@ -103,7 +106,10 @@ int genoutfilename(char *outfile, char *inffile)
if((inffp = fopen(inffile, "rb")))
{
fseek(inffp, 0, SEEK_SET);
fread(inf, sizeof(unsigned char), 0x200, inffp);
if(fread(inf, sizeof(unsigned char), 0x200, inffp) != 0x200){
trace(TRC_ERROR, "short read while reading inf file");
return 1;
}
fclose(inffp);

/* build base path */
@@ -364,7 +370,10 @@ resync:

while(sync_find == 0 && retries-- > 0)
{
fread(buf, sizeof(unsigned char), sizeof(buf), srffp);
if(fread(buf, sizeof(unsigned char), sizeof(buf), srffp) != sizeof(buf)){
trace(TRC_INFO, "short read while resyncing");
break;
}

/* search 188byte packets starting with 0x47 */
for(i=0; i < (sizeof(buf)-188-188); i++)
@@ -386,7 +395,10 @@ resync:
{
for(i=0; foffset+i < filesize; i+= 188)
{
fread(buf, sizeof(unsigned char), 188, srffp);
if(fread(buf, sizeof(unsigned char), 188, srffp) != 188){
trace(TRC_INFO, "short read while reading stream");
break;
}

if (buf[0] == 0x47)
{

Loading…
Отказ
Запис